5.7. Commit

Commit je druhá nejvíce používaná procedura po Verpánku. Tento nástroj provede nejenom požadovanou registraci změn (commit), ale umí také přezkoumat stav pracovního adresáře a provádět nejběžnější prvozní úlohy, jako je přidání nových souborů, zjistit přejmenování souborů a manipulovat s filtrem pro ignorování souborů.

Commit dialog

Dialogové okno Commit

5.7.1. Popis prvků

Výčet prvků nástrojové lišty úlohy komit:

### text filtru ###
Pole pro zadání filtrovacího řetězce pro vyhledání souborů.
Status
Rozvinovací seznam různých módů souborů. V seznamu souborů se zobrazí pouze ty soubory, jejichž stavy jsou v seznamu Status zatrženy:
 • upravený ( M odified ) znamená, že sledovaný soubor byl změněn.
 • přidaný ( A dded ) znamená, že nesledovaný soubor byl přidán ke sledování.
 • odebraný ( R emoved ) znamená, že sledovaný soubor byl odebrán příkazem hg remove.
 • chybějící ( ! ) znamená, že Mercurial soubor postrádá. Když napřiklad přejmenujete nebo smažete sledovaný soubor v Exploreru, objeví se jako chybějící a jeho nové jméno jako neznámé. Pravým poklepem na novém názvu vyvoláme dialog, ve kterém lze přejmenování odhalit porovnáním obsahů a označit starý soubor jako odstraněný, nový soubor jako přidaný a zapsat celou operaci jako přejmenování.
 • neznámý ( ? ) patří souborům, které Mercurial nesleduje, ani nejsou uvedeny v seznamu ignorovaných souborů. Toto označení je implicitní pro soubory, které mají být do správy revizí teprve přídány. Kontextové menu neznámého souboru obsahuje volbu „Ignore“, která otevře dialogové okno pro podrobnější nastavení volby.
 • ignorovaný ( I ) patří nesledovaným souborům, které jsou uvedeny v seznamu ignorovaných souborů.
 • čistý ( C lean ) platí pro sledované soubory, které nebyly editovány.
Refresh
Znovu načíst seznam souborů.
Větev
Uvádí název aktuální větve pracovního adresáře. Poklepem otevřeme dialogové okno, kde lze s větví manipulovat. Nedoporučujeme používat bez dobré znalosti pojmenovaných větví Mercurialu.
Copy message
Rozvinovací seznam posledních deseti souhrnných zpráv komitů.
Možnosti
Dialogové okno pro podrobné nastavení náležitostí komitu - Jméno uživatele, Datum, Push po komitu, Auto Includes, Odbočit do subrepozitářů.

Lištu uzavírá roletka pro výběr procedury:

Commit
Komitovat změny.
Amend
Upravit aktuální revizi.
QNew
Vytvořit novou oprávku.
Refresh
Znovu načíst aktuální oprávku (patch).

Pole se seznamem souborů má pět (šest) sloupců:

 • Zatržítko, které označuje soubor, vybraný pro operaci. Neoznačené soubory se akce Commit nezůčastní.
 • Sloupec Stat uvádí status (mód) jednotlivého souboru. Status ‚S‘ označuje ‚nečistý subrepozitář‘, který potřebuje být komitován.
 • Sloupec MS označuje stav sloučení souboru, což může být R(esolved) nebo U(nresolved); zobrazí se jen v případě potřeby
 • Sloupec Název souboru uvádí kanonickou cestu souboru relativně ke kořeni repozitáře (k repozitóriu).
 • Sloupec Typ uvádí příponu souboru (pokud existuje).
 • Sloupec Velikost uvádí velikost neodebraného souboru.

5.7.2. Výběr změn

Proces výběru změn spočívá ve výběru těch souborů pracovního adresáře, které mají být zahrnuty do následného komitu. Nezatržené soubory jsou z komitu vyloučeny.

Toto poněkud porušuje zásadu Mercurialu, že každý changeset popisuje stav repozitáře v daném časovém okamžiku. Když vyloučíte soubory z komitu, vytváříte zkreslený pohled na stav změn. Protože výběr souborů při provádění komitu je někdy potřebný a Mercurial jej podporuje, je tato možnost součástí komitu již od první verze THg.

Nově v TortoiseHg 2.7 umožňuje nástroj komitu provádět částečný výběr dat z jednotlivých upravených souborů. Znamená to, že můžete vyloučit část provedených změn v souboru. To opět porušuje zásadu Mercurialu pro komitování stavu pracovní kopie ale je to velice užitečná vlastnost. Nejčastěji citovaným příkladem je schopnost komitovat opravu chyby při vyloučení všech ostatních opravných zásahů, takže po komitu můžete pokračovat v odlaďování.

Vyloučení určité části změněného a vybraného souboru v seznamu na levé straně se provádí tak, že se v odpovídajícím zobrazení změn v pravém dolním poli zvýrazní ta část, která má být vyloučena.

Kontextové menu zvýrazněné části má tyto položky:

Copy

Select All

Editor Options >
Wrap >, Whitespace >, EOL Visibility >.
Označit vyloučené změny
Přepínač pro přeškrtnutí vyloučených změn. Toto nastavení je primárně osobní preference ale budoucí verze TortoiseHg mohou rozšířit použití tohoto proškrtnutí pro částečné vyloučení individuálních změn.
Hledat v aktuálním souboru

Při tomto výběru se otevře další lišta s těmito prvky:

Zavřít lištu

Textové pole

Ignorovat velikost písmen - zatržítko

Wrap search - zatržítko

Prev, Next

Hledat v celé historii
Při tomto výběru se otevře karta Hledat

Když uživatel vyloučí jednu nebo více změn souboru, považuje TortoiseHg tento soubor za částečně vybraný (tato možnost výběru změn je někdy označována jako částečný komit. Částečně vybrané soubory jsou v seznamu souborů uvedeny se speciálním označením.

Tato nová možnost částečného výběru je podobná proceduře Hunk selection popsaná v dokumentaci k TortoiseHg 0.9.3 a to v několika ohledech:

 1. Výběr změn je integrován přímo do zobrazení diffu. Žádný přepínač režimu není potřebný.
 2. Soubory pracovní kopie se během částečného komitu nemění. Tak je možné se vyhnout vážnému problému s oprávněním ve Windows.
 3. Výběr změn je možný pro kopírované či přejmenované soubory s jednou výjimkou - nelze vyloučit všechny změny, protože se tím vylučuje celý soubor z komitu.

TortoiseHg má od verze 2.0 odkládací (shelve) nástroj který umí přesunout vybrané změny z pracovního adresáře do oprávky (patch) nebo mezi oprávkami ale možnost částečného komitu je velice odlišná v tom, že nikdy nemění soubory pracovní kopie. Vše co činí je to, že vyloučí část změn z komitované verze souboru. Po komitu zůstávají všechny vyloučené změny stále v pracovní kopii.

Po stisknutí tlačítka Commit zkontroluje komitový nástroj zda některý z ověřovaných souborů není částečně vyloučený. Je-li nějaký částečný komit potřebný, vytvoří komitový nástroj prozatimní oprávkový soubor, který popisuje jak generovat obsah částečně komitovaných souborů a předá tento oprávkový soubor extenzi TortoiseHg pro částečný komit. Tato extenze spouští komitový příkaz Mercurialu se specielními háčky (hooks), v důsledku čehož přicházejí obsahy pro částečný komit z dočasných oprávkových souborů místo aby byly čteny z pracovní kopie. Po komitu jsou tyto dočasné soubory vymazány a soubory pracovní kopie zůstávají nedotčeny.

5.7.3. Kontextová menu souborů

Pravým poklepem na soubor v seznamu souborů otevřeme kontextové menu příkazů, použitelných právě pro tento soubor.

U neznámých ? souborů umožňuje kontextové menu zjistit přejmenování (pokud si myslíte, že neznámý soubor je kopií nebo přejmenování revizovaného souboru) nebo nastavit seznam ignorovaných souborů repozitáře (pokud nemá být neznámý soubor sledován a chcete, aby jej Mercurial ignoroval).

5.7.4. Pole pro zprávy komitů

Pole pro zprávy komitů karty Commit má kromě běžných (Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Delete, Select All, Editor Options a Zvýraznění skladby) ještě tyto speciální kontextové nabídky:

Vložit jména souborů:
Vlepit v seznamu vybrané názvy souborů do komitové zprávy v místě kurzoru.
Použít formát:
Použít nastavené zalamování řádků.
Nastavit formát:
Otevře dialogové okno Nastavení TortoiseHg > Commit.

Má-li váš projekt pravidla pro formátování komitových zpráv, můžete je nastavit v tomto konfiguračním okně. Procedura komitu uplatní vaše zadání formátu při provádění komitu.

Pro formát komitové zprávy jsou signifikantní tyto položky karty Commit widgetu Settings:

Délka souhrnného řádku:
Maximální délka řádku souhrnného popisu komitu.
Průvodní texty anglicky:
Generovat anglickou zprávu komitu i pro neanglické jazykové prostředí.

5.7.5. Slučování

Procedura komitu má speciální režim, je-li otevřena v repozitáři, který je ve slučovaném stavu (buďto slučování probíhá nebo byla provedena aktualizace, která způsobila konflikt).

Stavový sloupec MS je v tomto režimu zvlášť užitečný. Soubory, označené R jsou ty, kde Mercurial nebo uživatel úspěšně sloučil (rozřešil / resolved) změny od obou rodičů. Soubory, označené U mají nerozřešené (unresolved) změny. Můžete použít nabídku kontextového menu Restart Merge pro opětovné spuštění slučovacího procesu nebo nabídku Editovat pro rozřešení konfliktu ručně. Nabídka Restart Merge vám dovolí vybrat slučovací nástroj nebo dokonce vybrat jednu z verzí nepodmínečně (internal:local, internal:other). Po ručním rozřešení konfliktů musíte použít kontextovou nabídku mark resolved abyste změnili stav sloučení souboru na R.

Mercurial nedovolí provést komit, pokud má některý ze souborů nerozřešený (U) stav sloučení.

Pro úplnost dodejme, že local je revize, u níž začíná proces slučování a other je revize, s níž má být sloučení provedeno.

Abychom zrušili neúspěšný pokus o sloučení, musíme přikázat, aby Mercurial odstranil druhého rodiče z pracovního adresáře. To obvykle znamená provést čistou aktualizaci prvního rodiče. Slučovací nástroj má tlačítko Undo, jímž lze zařídit přesně to samé.

Jakmile máte svůj pracovní adresář zpět u jedné rodičovské revize, můžete zopakovat proces sloučení.

5.7.6. Subrepozitáře

Subrepozitář je entita, zavedená v Mercurialu 1.3. Umožňuje repozitáři Mercurialu ukládat odkazy na externí repozitáře (případně jiných VCS) a zahrnout stavy těchto externích repozitářů do historie hlavního repozitáře.

TortoiseHg 1.0 zavedl rudimentární podporu pro subrepozitáře a to pouze v nástroji commit a status. Považuje-li Mercurial subrepozitář za „nečistý“, objeví se v seznamu souborů nástroje Commit s označením stavu S a je potom komitován spolu s jinými změnami, přičemž se aktualizuje soubor .hgsubstate v kořenovém adresáři repozitáře.

5.7.7. Nastavitelné parametry

Nastavitelné parametry úkonu Commit lze zadat v dialogu File > Settings > Commit viz odstavec 6.1.3 kapitoly 6. Nastavení parametrů.

5.7.8. Spuštění z příkazového řádku

thg commit [OPTIONS] [FILE]...

aliases: ci

commit tool

options:

 -u --user record user as committer
 -d --date record datecode as commit date

use "thg -v help commit" to show global options

Pro rychlou nápovědu o formátu datového typu:

hg help dates